Industria 4.0

Destinataris

Les ajudes van destinades a totes les empreses de la demarcació de la Cambra de Sant Feliu de Guixols que compleixin els següents requisits:

  • Ser una pime (petita o mitjana empresa) o autònom.
  • Estar al corrent de pagaments de les seves obligacions tributaris i amb la Seguretat Social.
  • Complir la norma de minimis  (Reglament núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis ), és a dir, no haver rebut ajudes de qualsevol Administració Pública que sumades siguin superiors a 200.000 € en els últims tres anys, 100.000 euros en el cas d’empreses que operin en el sector transporti per carretera.
  • Ser empresa industrial.
  • No trobar-se culpable en cap de les prohibicions a què fa referència l’article 13 de la Llei 38/2003.

Anàlisi de necessitats (Fase I)

Diagnòstic Assistit en Indústria 4.0
Aquesta fase inclou un sistema que permet conèixer el nivell de competitivitat de l’empresa en el seu entorn econòmic i de mercat, així com el seu nivell de transformació digital.

Aquesta fase no suposa cap cost per a l’empresa

Implantació (Fase II)

Després de l’anàlisi TIC de cada empresa i el Pla Personalitzat d’Implantació, una sèrie de proveïdors externs a la Cambra realitzaran la implantació de solucions TIC per a cada empresa, juntament amb la memòria del projecte que implantaran. L’elecció del proveïdor és lliure.

L’empresa pre finança la despesa íntegrament de fins a 20.000 € (rebria fins a 10.000 €). Addicionalment es realitzarà un seguiment del pla per part el tutor cameral.