Qui Som?

La Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols treballa per la millora del teixit empresarial i econòmic de la seva demarcació. Posa a disposició de les empreses eines i recursos per a la millora continuada de la seva gestió per millorar-ne la seva competitivitat.

La Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols reuneix els representants empresarials escollits a les urnes en el Ple i crea opinió a favor de l’empresa.

  • Promou la formació dual i la mediació com a mitjà de resolució de conflictes empresarials.
  • Informa i assessora les empreses.
  • Incentiva la innovació i promou les noves tecnologies.
  • Impulsar l’exportació oferint assessorament personalitzat.
  • Analitzar i reflexionar sobre les infraestructures actuals i futures.
  • Ofereix suport al comerç.

La Cambra com a corporació de dret públic i òrgan consultiu i assessor de totes les Administracions públiques (Estat, Generalitat, Local) amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar plena exerceix per Llei les següents funcions:

  • Exercir les competències públiques atribuïdes per les Lleis: Gestionar serveis públics i infraestructures, tramitar programes d’ajuts públics a les empreses, promocionar el comerç i el turisme i fomentar l’exportació, gestionar les pràctiques de FP reglada en centres de treball, impartir formació empresarial no reglada i formació permanent, realitzar estudis sobre ordenació del territori, transports, comunicacions, localització comercial, industrial i turística i necessitats de tècnics de FP per a les empreses, fer estadístiques de comerç, indústria, navegació i turisme i estudis sobre la situació i les necessitats dels sectors, promoure la comercialització de productes, béns i serveis, difondre la innovació i el disseny i fomentar la R+D, impartir arbitratge mercantil, nacional i internacional, promoure el tràfic mercantil i certificar usos mercantils, fomentar la normalització lingüística en tots els sectors.
  • Exercir les competències delegades per les Administracions: les funcions i serveis delegats o concedits s’establiran en convenis que fixaran el finançament i les contraprestacions.
  • Representar, fomentar i defensar els interessos generals del comerç, la indústria i la navegació: portar un cens públic de les empreses i dels seus establiments, delegacions i agències radicats en la demarcació de la Cambra, representar els interessos generals en òrgans administratius i organismes públics relacionats amb els interessos generals econòmics.
  • Prestar serveis a les empreses: realitzar totes les activitats de defensa, suport, foment i desenvolupament del comerç, la indústria i la navegació.