Fons Europeu de Desenvolupament Regional      Una manera de fer Europa

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE SANT FELIU DE GUIXOLS

 

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Sant Feliu de Guíxols informa de la Convocatòria Pública d’ajudes per al desenvolupament de plans de suport a la incorporació de les TIC en el marc del Programa TICCámaras cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.

Primer.- Beneficiaris

Pimes, micropimes i persones inscrites en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols, que es trobin donats d’alta en el cens de l’IAE.

 

Segon.- Objecte

L’objecte de la convocatòria és la concessió d’ajudes a les empreses de la demarcació cameral de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols en el Programa TICCámaras, posant a la seva disposició els serveis de Diagnòstic Assistit de TIC i la Implantació. Aquesta actuació té com a objectiu principal l’impuls per a la incorporació sistemàtica de les TIC a l’activitat habitual de les pimes, com eines competitives clau en la seva estratègia, així com per maximitzar les oportunitats que ofereixen per la millora de la seva productivitat i competitivitat.

 

Tercer.- Convocatòria

El text complet d’aquesta convocatòria està a disposició de les empreses a la seu de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols. També es pot consultar a través de la web

www.cambrastfeliu.com/competitivitat/tic/

En aquesta adreça es podrà descarregar, junt amb la convocatòria, la sol·licitud de participació.

 

Quart.- Quantia

El pressupost màxim d’execució del Programa en el marc d’aquesta convocatòria és de 17.864 € que s’emmarquen en el “Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020”.

El cost màxim per empresa en la Fase I de Diagnòstic serà de 1.200€ i serà cofinançat per FEDER i la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols, pel que aquest servei serà gratuït per les empreses participants.

La quantia màxima, per empresa, de les ajudes a atorgar amb càrrec a aquesta convocatòria és de:

Fase II d’ajudes: Cost màxim elegible 7.000 € (IVA no inclòs), prefinançat en la seva totalitat per l’empresa beneficiària i cofinançat al 40% per FEDER, essent per tant la quantitat màxima d’ajuda per empresa de 2.800 €.

 

Cinquè.- Termini de presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de sol·licituds s’obre un cop hagin transcorregut 10 dies hàbils des del dia següent a la publicació de la convocatòria i finalitzarà el dia 31 d’octubre de 2018 a les 14:00h (o fins a esgotar el pressupost).