Programa TICCámaras 2023

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

El Programa TICCámaras té com a objectiu la transformació digital de les pimes, ajudant-les a integrar eines competitives digitals claus en la seva estratègia i a maximitzar les oportunitats que la digitalització els ofereix per a reactivar la seva activitat.

És un programa que desenvolupa la Cámara de España juntament amb les diferents Cambres territorials que hi participen.

El Programa està cofinançat pels fons FEDER de la Unió Europea, dins del marc del Programa Operatiu Pluriregional d’Espanya FEDER 2014-2020, amb aplicació a tot el territori nacional.

Què és el Programa TICCAMARAS?
El Programa TICCámaras s’orienta cap a les necessitats específiques de les empreses, mitjançant el desenvolupament d’una metodologia mixta de diagnòstic, suport en el procés d’implantació de solucions i difusió del coneixement.

Consta de diversos tipus d’accions diferenciades i interrelacionades:

2.1 Fase I – Diagnòstic Assistit de TIC (DAT).

Es proporcionen unes recomanacions d’implantació de solucions pertanyents a una de les tres línies següents:
• Eines de productivitat i gestió empresarial en el núvol.
• Comerç Electrònic.
• Màrqueting Digital.
El diagnòstic és totalment gratuït per a l’empresa

2.2 Fase II – Pla Personalitzat i Implantació (PPI).

En aquesta fase, proveïdors externs a les Cambres, lliurement triats per les empreses beneficiàries, realitzen la implantació de les solucions establertes en el Diagnòstic. L’import màxim finançable és de 7.000 €, si bé les implantacions podran ser de major quantitat.
Aquesta fase és prefinançada i cofinançada per les empreses beneficiàries.

A qui va dirigit?

El Programa TICCámaras es dirigeix a autònoms o microempreses, petites o mitjanes empreses de qualsevol secció de l’IAE, sense perjudici del ple respecte al qual es disposa pels Reglaments o Directives comunitàries especials establerts en el marc del Tractat de la Unió Europea.

Requisits que hauran de complir les empreses per participar en el programa:

Ser una Pime
Estar al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.
No incórrer en cap de les prohibicions establertes en larticle 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, o normativa aplicable en la comunitat autònoma.
Complir la norma de minimis que exigeix la Unió Europea.

Quin és l’import de l’ajut?

El pressupost màxim elegible per empresa és de 7.000 euros, que serà finançat al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc del Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya 2014-2020.

La presentació de sol·licituds es realitzarà a través de la seu electrónica  dins el termini establert