EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL CENS ELECTORAL 

De conformitat amb el que preveu l’article 1 de la RESOLUCIÓ EMT/2117/2022 de 4 de juliol, per la que es donen instruccions sobre l’inici del període i la forma d’exposició al públic dels censos electorals de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya en el procés electoral per a la renovació dels seus òrgans de govern, s’exposa el cens electoral de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Sant Feliu de Guíxols, actualitzat a data 1 de gener de 2022.

El termini d’exposició és de 30 dies de conformitat amb el que determina l’article 2 del Decret 175/2018, de 31 de juliol, sobre el règim electoral de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya, el qual finalitza el dia 05 d’octubre de 2022.

En aplicació del que determina l’article 3.1 de l’anterior Decret, els interessats poden presentar reclamacions dirigides al Comitè executiu de la Cambra fins el dia 05 d’octubre de 2022. Aquestes reclamacions hauran de ser presentades per escrit signades de manera manuscrita a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Sant Feliu de Guíxols, sítia al Passeig del Mar, 40 (17220-Sant Feliu de Guíxols) o mitjançant correu electrònic signat digitalment tramés a info@cambrastfeliu.com.

Podeu trametre la vostra consulta de cens omplint el següent formulari:

Formulari consulta cens electoral 2022