Competivitat turística

El Programa de Competitivitat Turística 2023 és un programa d’ajudes, finançat per FEDER i la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols, per a la prestació de serveis de suport a la millora de la competitivitat del sector turístic, així com per a la concessió d’ajudes econòmiques a autònoms i a petites i mitjanes empreses de la demarcació de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guixols.

Pimes i autònoms poden participar en 2 fases successives:

Fase I: Assessorament a la PIME – Diagnòstic Individualitzat

En aquesta fase la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols realitzarà, a través dels seus tutors d’innovació especialitzats, un diagnòstic individualitzat sobre diferents aspectes estratègics i les seves possibilitats de millora. Sobre la base d’aquest diagnòstic, la Cambra realitzarà un informe de recomanacions sobre matèries prioritàries relacionades amb innovació, TIC i medi ambient a fi d’impulsar l’adopció de metodologies i solucions innovadores.

Fase II: Pla Individual d’Implantació de Solucions Innovadores

Una vegada finalitzada la fase anterior amb resultats positius, comença l’execució del Pla d’Implantació, en la qual es recolza a les Pimes i autònoms en la incorporació de solucions i mètodes de gestió de la innovació derivats de les recomanacions efectuades en el diagnòstic. Aquesta fase és prefinançada i cofinançada per les empreses beneficiàries. En aquesta fase es financen les despeses directes dels serveis i inversions associats al desenvolupament del Pla. Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols no es fa responsable de les informacions que els sol·licitants hagin pogut rebre per vies diferents a aquesta convocatòria oficial o a través de Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols. Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols és l’entitat convocant de les ajudes de la present convocatòria i no col·labora amb empreses externes per a la gestió de les subvencions contemplades en el programa.

Qui pot participar

Amb caràcter general poden ser beneficiàries Pimes, micropymes i persones inscrites en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols, que, a data de la publicació de la convocatòria, es trobin donades d’alta en el Cens de l’IAE, en algun dels següents epígrafs:

  • SECCIÓ PRIMERA: Epígrafs 67, 68, 721.3, 73, 755 i 98. 
  • SECCIÓ SEGONA: Epígrafs 52, 59, 882 i 883.

Independentment dels citats epígrafs de l’IAE, s’exceptuen aquelles empreses que operin en els sectors de la pesca, l’agricultura, el carbó i la producció primària dels productes agrícoles que figuren en la llista de l’Annex I del TFUE.

En qualsevol cas els beneficiaris hauran de complir amb la totalitat dels requisits detallats en el document de Convocatòria.