Programa TICCámaras

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 2020

El termini per a la presentació de sol·licituds començarà el dia 10 de novembre a les 9:00h i finalitzarà el dia 16 de novembre de 2020 a les 14:00h (registre només per Seu Electrònica).

El Programa TICCámaras té com a objectiu la transformació digital de les pimes, ajudant-les a integrar eines competitives digitals claus en la seva estratègia i a maximitzar les oportunitats que la digitalització els ofereix per reactivar la seva activitat, millorant la seva productivitat i competitivitat com a mesura per fer front a l’impacte econòmic de la Covid-19.

El programa TICCámaras té com a objectius principals:

Que les empreses realitzin un ús més eficient i intens de les TIC amb la finalitat que siguin més dinàmiques en el seu dia a dia, augmentin la seva productivitat, millorin la seva competitivitat, estalviïn en costos mitjançant processos i eines més eficients, tinguin una millor capacitat per aprofitar les oportunitats comercials que hi ha en xarxa i, en definitiva, siguin més innovadores i productives.

Que les empreses descobreixin noves formes per aportar valor als seus clients mitjançant l’ús de les TIC, creant així un avantatge competitiu sostenible en el temps.

Actuar com aglutinador i potenciador dels beneficis de l’oferta TIC per tal que aquesta arribi al teixit empresarial del territori.

Donar suport a les empreses destinatàries de la implantació de les solucions TIC que millorin la seva competitivitat i productivitat.

Afavorir la transferència de tecnologia i coneixement des d’organismes i institucions públiques i privades a les empreses destinatàries.

En aquesta convocatòria extraordinària el programa es centrarà en oferir ajudes econòmiques per a la transformació digital de les pimes.

FASE II – Ajudes econòmiques Pla d’Implantació de les TIC

Un cop l’empresa hagi estat admesa al programa, comença l’execució del Pla d’Implantació de les TIC, que l’empresa facilitarà a la Cambra per a la seva aprovació i en la qual es recolzaran econòmicament les Pimes i autònoms en el seu procés de transformació digital (conforme a l’annex IV de “Gastos elegibles”).

L’import màxim finançable és de 7.000€, si bé el Pla escollit pot ser de major quantia.

En aquesta convocatòria extraordinària les inversions que es realitzin seran cofinançades al 100% pels fons FEDER i prefinançades per les empreses beneficiàries.
Les empreses tindran de termini fins el 20 de gener de 2021 per finalitzar la inversió, així com per tenir pagades i justificades totes les despeses vinculades a la mateixa.

La presentació de sol·licituds s’ha de realitzar a través de la SEU ELECTRÒNICA i s’ha de disposar de la signatura digital (del titular o el representant) i l’aplicació AUTOFIRMA.

 

Més informació:

Telf.: 972 32 08 84
Email: info@cambrastfeliu.com